RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Cele i zadania MZS

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
Celem Miejskiego Zespołu Szkół jest troska o każdego ucznia z osobna ora z zapewnienie
wszystkim szansy wszechstronnego rozwoju ich możliwości i zdolności na każdym etapie
kształcenia, w tym jak najlepsze przygotowanie do dalszego etapu nauczania.
Spełnienie tego celu następuje w szczególności poprzez:
1) rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
2) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą, przygotowującą do podejmowa nia zadań wymagających systematycznego
i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
3) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej ucznia oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych;
4) wzmacnianie wiary ucznia we własne siły i zdolności;
5) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
fizyczną;
6) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
7) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
8) stwarz anie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
9) stwarzanie możliwości nabywania umiejętności nawiązywania i utrzymywania
poprawnych kontaktów z innymi uczniami, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,
przedstawi cielami innych narodowości i ras;
10) uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia i zapewnienie mu równych szans;
11) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
12) kształtowanie umiejętności działania w rożnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;
13) rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;
14) współdziałanie ze stowarzyszeniami i inny mi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej;
15) prowadzenie szkolenia sportowego w klasach sportowych oraz promowania
uprawianie sportu wśród wszystkich swoich uczniów;
16) realizację celów i zadań określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na je j
podstawie, koncentrując się na programie wychowawczym MZS;
17) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego,
18) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
c) zajęcia rewalida cyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej;
e) zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia uczniów.
19) Organizowanie innych niż wymienione w pkt 17 i 18 zajęć edukacyjnych.Opublikował: Elżbieta Białas
Publikacja dnia: 29.03.2021
Podpisał: Elżbieta Białas
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 622